ER logo

Vitajte na našej stránke ersk.sk

Hlavnou náplňou našej spoločnosti je vykonávanie revízii elektrickýchzariadení, resp. odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických zariadenía bleskozvodov v objektoch s napätím do 1 000 V

Prečo je potrebné vykonávať revízie?

V zmysle §9 “Kontrolná činnosť” zákona č124/2006 Z.z. ods.1 , je zamestnávateľ povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Najmä kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení. Za týmto účelom je povinný zabezpečovať odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení. Z uvedeného vyplýva, že  každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť v pravidelných intervaloch odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) resp. revízie a kontroly na akomkoľvek vyhradenom technickom zariadení elektrickom, čím zabezpečí základnú bezpečnostnú požiadavku ochrany pracovníkov pred možným zásahom elektrickým prúdom. 

Ani najdokonalejší bleskozvod nedokáže úplne ochrániť chránený objekt pred zásahom (úderom blesku). Každý bleskozvod iba znižuje možné dopady a škody na majetku po zásahu/úderu blesku.

Preto z uvedeného dôvodu je nutné a povinné oba druhy bleskozvodov prevádzkovať v 100% stave, vykonávať kontroly, odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie/OPaOS) v stanovených lehotách.