Revízie elektroinštalácií a bleskozvodov 

 

Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti revízií elektroinštalácií a elektrických zariadení v rôznych oblastiach. Každé zariadenie evidujeme v databáze, vďaka ktorej Vás budeme informovať a blížiacom sa termíne povinných revízií v súlade s platnými normami a vyhláškami.

Vykonávame východiskové, periodické a mimoriadne revízie elektrických inštalácií a elektrických rozvodov na stavbách, v domácnostiach, inštitúciách, firmách a NN prípojkách.

Orientačné ceny revízií

 

Príklad revízie

Orientačná cena

Elektrická NN prípojka

od 50,- Eur

Revízia 1-izbového bytu

od 65,- Eur

Revízia 3-izbového bytu

od 90,- Eur

Revízia Domu do 100 m2

od 100,- Eur

Revízia Domu nad 100 m2

od 130,- Eur

Revízia bleskozvodu na rodinnom dome – 2 zvody

50,- Eur

Revízia bleskozvodu na rodinnom dome – 3 zvody

55,- Eur

Revízia bleskozvodu na rodinnom dome – 4 zvody

60,- Eur

Revízia bleskozvodu na bytovom dome – 4 poschodia  / 3 vchody

160 ,- Eur

Revízia bleskozvodu na bytovom dome – 7 poschodí / 4 vchody

220,- Eur

Revízia bleskozvodu na bytovom dome – 13 poschodí  / 1 vchod

330,- Eur

Ceny sú uvedené bez DPH

Pri väčších budovách určujeme cenu podľa množstva úkonov a typu zariadenia

Ako často treba vykonávať OPaOS el. zariadení ?

Lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie) elektrického zariadenia stanovujú tieto dokumenty (poradie je zoradené podľa nadradenosti):

1. Vyhláška MZ. z. z roku 2009 a jej novelizované znenia MPSVaR SR č. 398/2013 Z.z. z roku 2013 a 234/2014 Z.z. z roku 2014 podľa:

  • druhu objektu a zariadenia (tabuľka 1)
  • klasifikácie vonkajších vplyvov (tabuľka 2)

2. Norma STN 33 1500 Z1 roku 2007 (tabuľka A, B, C) podľa:

  • vonkajších vplyvov určených na základe normy STN 33 2000-5-51:2010 (tabuľka A)
  • druhu objektu a niektorých vybraných zariadení (tabuľka B)
  • druhu prostredia určeného na základe STN 33 0300:1988 a STN 33 0300:2001 (tabuľka C)

 

1. Lehoty vykonávania OPaOS elektrického zariadenia podľa MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

Platí pre elektrické zariadenia:

  • elektrickú inštaláciu
  • zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny
  • zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny – bleskozvody

Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie) elektrického zariadenia sa určí kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke 1  a v tabuľke 2

Tabuľka 1- podľa druhu objektu a zariadenia

Druh objektu a zariadenia

Lehota OPaOS
(roky)

1.

murovaná obytná a kancelárska budova

5

2.

škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko

3

3.

výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy

2

4.

objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F 1)

2

5.

pojazdný a prevozný prostriedok 2)

1

6.

dočasná elektrická inštalácia 3)

1/2

 

Lehoty vykonávania pravidelnej OPaOS (revízie) zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny   5) podľa druhu objektu a zariadenia

Druh objektu a zariadenia

Lehota OPaOS (roky)

1.

objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru

2

2.

objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu

    2 5)

3.

ostatný objekt

5

 Lehoty vykonávania pravidelnej OPaOS (revízie) zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny 6) podľa druhu objektu a zariadenia

 

Druh objektu a zariadenia

Lehota OPaOS (roky)

1.

hladina ochrany I a II

2

2. 

hladina ochrany III a IV

4

3.

objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu

1

 

Viac o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revízie) zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (bleskozvodu) si prečítajte tu.

Vysvetlivky k tabuľke lehôt pre výkon OPaOS:

1) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.

2) Pojazdný a prevozný prostriedok je zariadenie s elektrickým zariadením podľa STN 33 2000-7-754:2006 Elektrické inštalácie budov. Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Oddiel 754: Elektrické inštalácie v karavanoch a v motorových karavanoch, podľa STN 34 1330:1976 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické silnoprúdové zariadenia v Pojazdných a prevozných prostriedkoch a ďalšie mobilné prostriedky, napríklad pojazdná a prevozná miešačka, pásový dopravník.

3) Napríklad STN 33 2000-7-704:2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-704: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Inštalácie na staveniskách a búraniskách; STN 33 2000-7-711:2004 Elektrické inštalácie budov. Časť 7-711: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Výstavy, prehliadky a stánky.

4) STN EN 62305-4 Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách.

5) Pre prepočítavač množstva plynu s vlastným zdrojom malého napätia je lehota päť rokov.

6) Súbor STN EN 62305 Ochrana pred bleskom (34 1390).

 Tabuľka 2 – podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia

 

Lehoty vykonávania pravidelnej opaos (revízie) elektrického zariadenia t.j.:

Elektrickej inštalácie, zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny

A atmosférickej elektriny (bleskozvodu) podľa klasifikácie vonkajších vplyvov

 

Lehota pravidelnej revízie podľa vonkajších vplyvov uvedená v rokoch

Kategória vonkajšieho vplyvu

Vonkajšie vplyvy

Trieda vonkajšieho vplyvu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

AA Teplota okolia

3

3

3

5

5

3

3

3

 

AB Teplota a vlhkosť

3

3

3

5

5

3

3

3

 

AC Nadmorská výška

5

3

             

AD Voda z iného zdroja ako z dažďa

5

3

1

1

1

1

1

1

 

Dážď

4

AE Cudzie pevné telesá

5

5

5

5

3

3

     

AF Korózia

5

4

3

1

         

AG Nárazy, otrasy

5

5

2

           

AH Vibrácie

5

5

2

           

AJ Iné mechanické namáhania

pripravuje sa

AK Rastlinstvo alebo plesne

5

3

             

AL Živočíchy

5

3

             

AM Elektromagnetické, elektrostatické a ionizačné účinky

5

všade 5 rokov

(pre všetky triedy)

AN Slnečné žiarenie

5

5

4

           

AP Seizmicita

5

5

             

AQ Blesk

5 b)

5 b)

5 b)

           

AR Pohyb vzduchu

5

5

5

           

AS Vietor

5

5

4

           

AT Snehová pokrývka

5

4

4

           

AU Námraza

5

5

4

4

4

4

4

4

4

 

B

BA Spôsobilosť osôb

5

4

5

5

5

       

BB Odpor tela

5

5

3

           

BC Dotyk so zemou

5

5

4

1

         

BD Únik

5

4

2

2

         

BE Spracúvané a skladované látky

5

2 c)

2 d)

5

         

C

CA Stavebné materiály

5

2

             

CB Konštrukcia stavby

5

2

2

2

         

 

 

 

Vysvetlivky k tabuľke lehôt pre výkon OPaOS:

a) V SR sa triedy AP3 a AP4 nevyskytujú.

b) Týka sa elektrických inštalácií a zariadení na ochranu pred účinkami statickej elektriny. Požiadavky na revízie zariadení na ochranu pred bleskom stanovuje STN EN 62305-3 (34 1390).

c) Platí pre triedy BE2-N1 až BE2-N3

d) STN 33 2030 Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny (33 2030).

Lehoty OPaOS existujúcich elektrických zariadení, v prípade ktorých bol protokol o určení prostredia vypracovaný do 31.01.2009, upravuje STN.

Triedy so zvýrazneným tmavým pozadím sa považujú za triedy normálnych vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51.

 

2) Lehoty vykonávania OPaOS elektrického zariadenia podľa normy STN 33 1500 Z1

Platí pre elektrické zariadenia:

  • elektrickú inštaláciu
  • zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny

Tabuľka A – podľa vonkajších vplyvov

Lehoty vykonávania pravidelnej OPaOS (revízie) elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny podľa  vonkajších vplyvov určených na základe STN 33 2000-5-51

 

Lehota pravidelnej revízie podľa vonkajších vplyvov uvedená v rokoch

Kategória vonkajšieho  vplyvu

Povaha vonkajšieho vplyvu

Trieda vonkajšieho vplyvu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

AA Teplota okolia

3

3

3

5

5

3

3

3

 

AB Teplota a vlhkosť

3

3

3

5

5

3

3

3

 

AC Nadmorská výška

5

3

             

AD Voda

5

3

1

1

1

1

1

1

 

AE Cudzie pevné telesá

5

5

5

5

3

3

     

AF Korózia

5

4

3

1

         

AG Nárazy, otrasy

5

5

2

           

AH Vibrácie

5

5

2

           

AJ Iné mechanické namáhania

pripravuje sa

AK Rastlinstvo alebo plesne

5

3

             

AL Živočíchy

5

3

             

AM Elektromagnetické, elektrostat. a ioniz. účinky

5

všade 5 rokov (pre všetky triedy)

AN Slnečné žiarenie

5

5

4

           

AP Seizmicita

5

5

a)

a)

         

AQ Blesk

5 b)

5 b)

5 b)

           

AR Pohyb vzduchu

5

5

5

           

AS Vietor

5

5

4

           

AT Snehová pokrývka

5

4

4

           

AU Námraza

5

5

4

4

4

4

4

4

4

B

BA Spôsobilosť osôb

5

4

5

5

5

       

BB Odpor tela

5

5

3

           

BC Dotyk so zemou

5

5

3

1

         

BD Únik

5

4

2

2

         

BE Spracúvané a skladované látky

5

2 c)

2 d)

5

         

C

CA Stavebné materiály

5

2

             

CB Konštrukcia stavby

5

2

2

2

         

Vysvetlivky k tabuľke lehôt pre výkon OPaOS:

a) V SR sa triedy AP3 a AP4 nevyskytujú.
b) Týka sa elektrických inštalácií a zariadení na ochranu pred účinkami statickej elektriny. Požiadavky na revízie zariadení na ochranu pred bleskom stanovuje STN EN 62305-3 (34 1390).
c) Platí pre triedy BE2-N1 až BE2-N3.
d) Platí pre triedy BE3-N1 až BE3-N3.

Triedy so zvýrazneným tmavým pozadím sa považujú za triedy normálnych vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51

Tabuľka B: (podľa druhu objektu a niektorých vybraných zariadení)

 

 

 

Druh objektu a zariadenia

Lehota OPaOS
(roky)

1.

murovaná obytná a kancelárska budova

        5 a),b)

2.

škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko a pod.

3

3.

objekt a priestor určený na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, hypermarket, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy, výškové budovy

2

4.

objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C1 (ťažko horľavá látka), C2 (stredne horľavá látka), C3 (ľahko horľavá látka)c)

2

5.

pojazdný a prevozný prostriedok d)

1

6.

dočasné elektrické inštalácie e)

1/2

 

Druh objektu a zariadenia

Lehota OPaOS (roky)

1.

objekty a priestory s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru

2

2.

ostatné objekty

5

Vysvetlivky k tabuľke lehôt pre výkon OPaOS:

a) Nevzťahuje sa na bytové priestory a príslušenstvo bytu.
b) Pozri aj STN ES 59009 (33 1620).
c) Stupne horľavosti podľa STN 73 0823.
d) Za pojazdný a prevozný prostriedok sa považuje elektrické zariadenie podľa STN 33 2000-7- 754, STN 34 1330 a niektoré ďaľšie prostriedky, napr. pojazdné a prevozné miešačky, dopravníkové pásy a pod.
e) Napr. podľa STN 33 2000-7-704, STN 33 2000-7-711.

Tabuľka C – podľa druhu prostredia

Druh prostredia

Lehota OPaOS (roky)

1.

základné

5

2.

normálne

5

3.

studené

3

4.

horúce

3

5.

vlhké

3

6.

mokré

1

7.

so zvýšeniu koróznou agresivitou

3

8.

s extrémnou koróznou agresivitou

1

9.

prašné s nehorľavým prachom

3

10

s otrasmi

2

11.

s biologickými škodcami

3

12

pasívne s nebezpečenstvom požiaru

2

13.

pasívne s nebezpečenstvom výbuchu

2

14.

vonkajšie

4

15.

pod prístreškom

4

 Zdroj: tabuľky lehôt sú kópiou z normy STN 33 1500:1990, Z1 z r. 2007 a Z1/O1 z r. 2008

 

Legislatíva pri OPaOS elektrickej inštlácie

Kto je povinný vykonávať a prečo sa vykonávajú OPaOS elektrickej inštalácie ?

V zmysle §9 “Kontrolná činnosť” zákona č. 124/2006 Z.z. ods.1 , je zamestnávateľ povinný:

“Zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať: stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto stavu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení

Citované zo: www.zakonypreludi.sk

 

V zmysle §13 “Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov” zákona č. 124/2006 Z.z. ods.3 , je zamestnávateľ povinný:

“Zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať  pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok, úradných skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu.”

Citované zo: www.zakonypreludi.sk

 

Teda z uvedného vyplýva, že každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť v pravidelných intervaloch odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) resp. revízie a kontroly na akomkoľvek vyhradenom technickom zariadení elektrickom, teda aj na elektrických inštláciach, čím zabezpečí základnú bezpečnostnú požiadavku ochrany pracovníkov pred možným zásahom elektrickým prúdom.

Zamestnávateľom sa napríklad rozumie aj prevádzkovateľ resp. prenajímateľ objektu.

 

Kto môže vykonávať OPaOS a elektrických zariadení ?

OPaOS resp. revíziu elektrických zariadení (elektrickej inštalácie a pod.) smie vykonávať iba revízny technik vyhradených technických zariadení elektrických. Revízny technik je osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia na základe vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., §24.

 

Aká môže byť pokuta za nevykonané alebo neplatné revízie ?

Na základe §19 “Správne delikty” písmeno a) zákona č125/2006 Z.z. hrozí zamestnávateľovi za nesplnenie týchto povinností uloženie finančnej sankcie do výšky 100 000 €, zákaz prevádzkovania činnosti alebo iný trestný postih.

“Inšpektorát práce je oprávnený uložiť pokutu, ak tento zákon neustanovuje inak. Zamestnávateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode až treťom bode a šiestom bode alebo za porušenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv až do 100 000 eur, a ak v dôsledku tohto porušenia vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, najmenej 33 000 eur.”

Citované z www.zakonypreludi.sk