Revízie elektrických spotrebičov

 

Vykonávame pravidelné kontroly a revízie elektrických spotrebičov. Každé zariadenie evidujeme v databáze, vďaka ktorej Vás budeme informovať o blížiacom sa termíne povinných revízií, v súlade s platnými normami a vyhláškami. Vytvoríme Vám prehľadnú knihu, kde budete mať zoznam spotrebičov a kartu ku každému spotrebiču, tak aby ste sa v tom vedeli dobre orientovať.

Revízia elektrických spotrebičov sa vykonáva v zmysle MPSVaR SR č. Vyhl. 398/2013 §13a Z.z. a na základe normy STN 33 1610:2002  – „Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania.

Cena revízií spotrebičov

Príklad revízie

Orientačná cena

Revízia el. spotrebiča

3,50 Eur/ks

V cene je započítané vyrobenie karty spotrebiča a označenie zariadenia nálepkou s poradovým číslom, tak aby ste si vedeli ľahko spárovať kartu so spotrebičom.

Ceny sú uvedené bez DPH

Prevádzkovať elektrické spotrebiče je možné len ak zodpovedajú predpisom a normám na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Preto musia byť vykonávané odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie), čím je zabezpečená základná bezpečnostná požiadavka pred možným zásahom pred elektrickým prúdom.

Revízia elektrických spotrebičov je súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav elektrických spotrebičov.

Revízie sa vykonávajú:

 • Vždy po oprave
 • Vždy po každej predpokladanej alebo zistenej poruche
 • Pravidelne v lehotách uvedených v príslušných normách

Lehoty vykonávania odborných prehliadok a skúšok (revízií) elektrických spotrebičov podľa STN 33 1610 :2002

Elektrickými spotrebičmi sú:

 • el.spotrebiče pre domácnosť a podobné účely
 • el.svietidlá
 • el.zariadenia informačnej techniky
 • prístroje spotrebnej elektroniky
 • pohyblivé prívody a šnúrové vedenia
 • elektrické a elektronické meracie prístroje
 • ostatné el.spotrebiče podobného charakteru
 • prístroje spotrebnej elektroniky
 • pohyblivé prívody a šnúrové vedenia
 • elektrické a elektronické meracie prístroje
 • ostatné el.spotrebiče podobného charakteru

 

Elektrické spotrebiče sa delia do skupín:

A – spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi

B – spotrebiče používané vo vonkajšom priestore (na stavbách a pod.)

C – spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch

D – spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely, a pod.)

E – spotrebiče používané pre administratívne činnosti Lehoty pravidelných kontrol a revízií elektrických spotrebičov

V tabuľke sú uvedené lehoty pravidelných kontrol a revízií elektrických spotrebičov

SKUPINA

SPOTREBIČE DRŽANÉ V RUKE

PRENOSNÉ SPOTREBIČE

NEPRENOSNÉ SPOTREBIČE

kontrola

revízia

kontrola

revízia

kontrola

revízia

A

vždy pred ich vydaním používateľovi

B

pred použitím

2 mesiace

pred použitím

3 mesiace

pred použitím

6 mesiacov

C

pred použitím

6 mesiacov

pred použitím

12 mesiacov

pred použitím

podľa STN 33 1500

D

1 týždeň

12 mesiacov

1 mesiac

12 mesiacov

3 mesiace

podľa STN 33 1500

E

1 mesiac

12 mesiacov

6 mesiacov

24 mesiacov

12 mesiacov

podľa STN 33 1500