Revízie elektrického náradia

 

Vykonávame pravidelné kontroly a revízie elektrického náradia. Každé zariadenie evidujeme v databáze, vďaka ktorej Vás budeme informovať a blížiacom sa termíne povinných revízií v súlade s platnými normami a vyhláškami.Vytvoríme Vám prehľadnú knihu, kde budete mať zoznam náradia a kartu ku každému náradiu, tak aby ste sa v tom vedeli dobre orientovať.

“OPaOS elektrického ručného náradia sa vykonáva v zmysle MPSVaR SR č. Vyhl. 398/2013 § 13b Z.z. a na základe normy STN 33 1600:1996  – „Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania.”

Cena revízií elektrického náradia:

Príklad revízie

Orientačná cena

Revízia el. ručného náradia

od 4,00 Eur/ks

V cene je započítané vyrobenie karty spotrebiča a označenie zariadenia nálepkou s poradovým číslom, tak aby ste si vedeli ľahko spárovať kartu so spotrebičom.

Ceny sú uvedené bez DPH

Prevádzkovať ručné elektrické náradie je možné len ak zodpovedá predpisom a normám na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Preto musia byť vykonávané odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie), čím je zabezpečená základná bezpečnostná požiadavka pred možným zásahom pred elektrickým prúdom.

Revízia ručného elektrické naradia je súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav ručného elektrické naradia. Revízie sa vykonávajú:

  • Vždy po oprave
  • Vždy po každej predpokladanej alebo zistenej poruche
  • Pravidelne v lehotách uvedených v príslušných normách

 

Lehoty vykonávania odborných prehliadok a skúšok (revízií) elektrického ručného náradia podľa STN 33 1600

Skupiny elektrického náradia podľa pracovného využitia:

  • A – s náradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín za rok) skupina
  • B – s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prevádzkových hodín za rok) skupina
  • C – s náradím sa pracuje často dlhšiu dobu (viac než 250 prevádzkových hodín za rok) Lehoty pravidelných revízií elektrického ručného náradia

 

V tabuľke sú uvedené lehoty pravidelných revízií náradia

SKUPINA

NÁRADIE TRIEDY OCHRANY

LEHOTY REVÍZIÍ

A

I

6 mesiacov

II a III

12 mesiacov

B

I

3 mesiace

II a III

6 mesiacov

C

I

2 mesiace

II a III

3 mesiace