Prečo je potrebné vykonávať revízie?

 

V zmysle §9 “Kontrolná činnosť” zákona č. 124/2006 Z.z. ods.1 , je:

“Zamestnávateľ povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Najmä kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení. Za týmto účelom je povinný zabezpečovať odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení.”

citované zo: www.zakonypreludi.sk

Z uvedeného vyplýva, že  každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť v pravidelných intervaloch odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) resp. revízie a kontroly na akomkoľvek vyhradenom technickom zariadení elektrickom, čím zabezpečí základnú bezpečnostnú požiadavku ochrany pracovníkov pred možným zásahom elektrickým prúdom.