Revízie elektrických strojov

 

Vykonávame pravidelné kontroly a revízie elektrických strojov. Každé zariadenie evidujeme v databáze, vďaka ktorej Vás budeme informovať a blížiacom sa termíne povinných revízií v súlade s platnými normami a vyhláškami.

OPaOS elektrického ručného náradia sa vykonáva v zmysle MPSVaR SR č. Vyhl. 398/2013 § 13b Z.z. a na základe normy STN EN 60 204-1 / IEC 60 204 „Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov,”

Ceny revízií strojov:

 

Príklad revízie

Orientačná cena

Revízia jednoduchého stroja, napr. kompresor

od  12,00 Eur/ks

Revízia kombonivaného stroja, napr. sústruh

od 25,00 Eur/ks

Revízia pracovnej linky

od 100,00 Eur/ks

Ceny sú uvedené bez DPH

 

Stroj alebo strojové zariadenie alebo pracovný prostriedok (predtým pracovný stroj) je definované podľa STN EN 60204 ako montážny celok zostave

  • z časti strojov alebo súčiastok , z ktorých je aspoň jedna pohyblivá,
  • z príslušných pohonných jednotiek,
  • ovládacích a hlavných (silnoprúdových) obvodov a pod.

Tieto sú vzájomne spojené na presne stanovené použitie, najmä na výrobu, spracovanie, dopravu alebo balenie materiálu. Lehoty vykonávania periodických OPaOS strojov sa určujú na základe stanoveného druhu prostredia (vonkajších vplyvov), v ktorom sa daný stroj nachádza alebo sa upravujú podľa druhu priestoru so zvýšeným rizikom ohrozenia osôb podobne ako pri elektrických zariadeniach.

 

Podľa nových predpisov pri OPaOS je treba z pohľadu používania rozlíšiť o aký stroj alebo strojové zariadenie ide. Poznáme tri kategórie strojov podľa nich vykonávame OPaOS:

  • OPaOS novo vyrobených strojov
  • OPaOS už prevádzkovaných strojov
  • OPaOS strojov po oprave a po rekonštrukcii

Termíny pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok podľa STN 33 1500 a vyhlášky č. 508/2009 Z.z.:

Vonkajšie vplyvy

Druh prostredia

Lehoty (roky)

AA4

základné

5

AA5

normálne

5

AA1 až AA3

studené

3

AA6

horúce

3

AB s relatívnou vlhkosťou nad 80%

vlhké

3

AD3 až AD8

mokré

1

AF3

so zvýšenou koróznou agresivitou

3

AF4

s extrémnou koróznou agresivitou

1

AE5 až AE6

prašné s nehorľavým prachom

3

AG2, AG3, AH2, AH3

s otrasmi

2

AL2

s biologickými škodcami

3

BE2

pasívne s nebezpečenstvom požiaru

2

BE3

pasívne s nebezpečenstvom požiaru

2

AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3

vonkajšie

4

AD2, AN2

pod prístreškom

4

 

 

Druh objektu a zariadenia

Lehoty (roky)

a) Elektrická inštalácia

1. Murovaná obytná a kancelárska budova

2. Škola, materská škola, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko

3. Výšková budova pre obytnú budovu je vyššia ako 50m, iné budovy nad 30m, objekty určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb (kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom,…)

4. Objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F

5. Pojazdný a prenosný prostriedok

6. Dočasná elektrická inštalácia

5

3

2

2

1

0,5

b) Zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny

1. Objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru

2. Objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu

3. Ostaný objekt

2

2

5

c) Zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny

1. Hladina ochrany I a II

2. hladina ochrany III a IV

3. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu

2

4

1